Acceptatiebeleid

KUST IMMOBILIEN | DMIMMO | NIEWBOW respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

NIEWBOW (hierna ‘NB’)

C. Schoolmeesterslaan 9 – 8670 Koksijde

Ondernemingsnummer: 0781.157.331

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

NB verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord ‘we’ om te verwijzen naar NB. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van NB door te mailen naar 2050@niewbow.app . In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kan ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

WANNEER VERZAMELEN EN VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens indien u één van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE OVER U?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen.

HOE VERZAMELEN EN VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een email, formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.

DELEN WE UW GEGEVENS MEE AAN ANDEREN?

Uw gegevens worden verwerkt door onze medewerkers, derden waarop we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen, en andere ontvangers in het kader van onze opdracht. Soms zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruik maakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten.

WORDEN UW GEGEVENS DOORGEGEVEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van onze betalende ‘google drive’ cloudserviceprovider. 

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen of gerechtvaardigd belang, kan u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kan de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via email 2050@niewbow.app.

We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kan ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG). Daarnaast kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Onze URL van de website begint met HTTPS:// . Zo weet je dat de website beveiligd is met een SSL certificaat. Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen onze website en een internet browser (zoals Chrome of Internet Explorer).

Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de connectie van een website kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig ingevoerd kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Op die manier kunnen met name login- en betalingsgegevens zoals persoonsgegevens veilig gebruikt worden.

SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt.

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen.

Laatste update: 07/08/2021